Husregler

A.   Føremål

Verdigrunnlaget for skolen byggjer på likeverd for den einskilde, uavhengig av livssyn, politisk og etnisk bakgrunn. (Fullstendig føremålsparagraf finst i Statuttar for Torshus Folkehøgskule).

 Målsettinga vår er å:

 1. Stimulere til elevengasjement og eigeninnsats i ein læreprosess utan karakterar og konkurransepress.
 2. Legge vekt på å skape eit læringsmiljø som gjer elevane til ansvarsfulle, kritiske, kreative og samfunnsengasjerte menneske.
 3. Medverke til at elevane utviklar ansvarskjensle for seg sjølve og andre gjennom dei pliktene og arbeidsoppgåvene skolen gir dei. Skolen legg òg vekt på å skapa eit fellesskap som krev at både elevar og personale viser omsyn til kvarandre og ansvar for skolesamfunn og fellesskap.
 4. Arbeide for allmenndanning og folkeopplysning.

B.  Om rusmiddel:

 1. Det er forbod mot å bruke og å oppbevare alle former for rusmiddel på skolens område så lenge du er elev ved skolen. Forbodet gjeld òg evt. andre stoff som normalt ikkje er rekna som rusmiddel når desse blir nytta for å oppnå rus.
  På turar og ekskursjonar er det totalforbod mot bruk og oppbevaring av alkohol så lenge det ikkje er sagt anna. Innkjøpt alkohol skal snarast leverast tilsynslærar for oppbevaring.
  Du kan òg bli halden ansvarleg når du er til stades der rusmiddel blir nytta på skolen, i skoletida eller i samband med tur i skoleregi.
 2. Eleven kan heller ikkje vende tilbake til skolen i synleg påverka tilstand. For elevar under 18 år er forbodet totalt og etter norsk lov.
 3. Forbodet mot illegale rusmiddel som ulike narkotiske stoff, gjeld òg den tida eleven ikkje er på skolen, men som likevel er innafor rammene av skoleåret.
 4. Bruk/oppbevaring av illegale rusmidlar vil som hovudregel bli anmeld. Eleven kan i tillegg bli utvist for godt.
 5. Brot på regelen om rusmiddel kan føre til bortvisning. Det kan òg føre til permanent tap av elevstatus og utvising for godt sjølv om det gjeld legale rusmiddel.
 6. Elevar er pliktige til å avgi urinprøve ved kontroll for evt. å avdekke om det finst illegale rusmiddel. Å nekte å avgi slik prøve betyr at elevstatusen er tapt og eleven må forlate skolen.
 7. Eleven skal til ei kvar tid rette seg ettter pålegg gjevne av ansvarspersonar på skolen   anten dette gjeld rusmidlar, oppmøte, framferd eller anna.

C.  Oppmøte

 1. All undervisning og alle arrangement i skoleregi er obligatoriske. Her blir òg plikter og fellesoppgåver på skole, internat, kjøken, i stallen rekna som undervisning. Det same gjeld frammøte til morgonsamling.
 2.  Alt fråvere blir ført på vitnemålet. Fråvere ut over 10% vil normalt føre til ikkje godkjend vitnemål og tap av konkurransepoeng i høve til opptak til høgare utdanning. Du vil normalt òg miste retten til   stipend, og all stønad frå lånekassen blir lån. Skolen kan ved særskilde høve ta elevstatus opp til vurdering før eleven når grensa på 10%.
 3.  Med ei grense på opptil 15 dagar i året blir dette ikkje rekna som fråvere:
  – arbeid som tillitsvald i landsdekkande organisasjonar.
  – dokumentert lovpålagt oppmøte t.d. rettsakar etc.dokumentert langvarig eller kronisk sjukdom.
  – organisert hjelpearbeid.
  – anna fråvere som rektor eller den som er delegert ansvaret, godkjenner.  Dette kan til dømes vera aktivitet som kan karakteriserast som skolerelevant aktivitet. 
 4. Permisjonssøknad skal leggast fram i førkant av fråveret, om eleven meiner at fråveret fell inn under desse unnataka nemnde under pkt 3.
 5. Alt sjukefråvere skal meldast til internatleiar eller tilsynslærar. (Eigne skjema) Elevar med stort fråvere kan takast opp som disiplinærsak.